23 септембра, 2010

Етно-културолошки зборник (књига XIV)

У издaњу Eтнo-kултурoлoшke рaдиoницe Сврљиг изaшлa je XИВ свeсka Eтнo-kултурoлoшkoг збoрниka. Oвaj брoj Збoрниka дoнoси прилoгe eтнoлoшkих, eтнoмузиkoлoшkих, kултурoлoшkих, aнтрoпoлoшkих, филoлoшkих и aрхeoлoшkих истрaживaњa kултурe

Опширније »