Два пројекта одобрена од стране Министарства културе и информисања

Завичајна музејска збирка Центра за туризам, културу и спорт је ове године сагледана са два одобрена пројекта од стране Министарства културе и информисања за 2013. годину, у области заштите, очувања и презентације музејског наслеђа.

Први је за Суфинансирање пројекта Конзервацијско- рестаурацијска обрада  гвоздених предмета из археолошке збирке”

За реализацију овог Пројекта одобрена су средства у износу од 150.000,00 динара (сто педесет хиљада динара)

Ради његове реализације склопљен је Уговор о пословно – техничкој сарадњи на пословима Конзервацијско – рестаурацијске  обраде 56 гвоздених предмета из археолошке збирке Завичајне музејске збирке Сврљиг са Завичајним музејом у Књажевцу.

Ово је наставак континуиране, систематске и превентивне конзервацијска интервенције на најугроженијим  предметима од гвожђа из збирке, који у постојећем стању не испуњавају критеријум за излагање у јавности нити за коришћење у научне, културне, васпитне, образовне и друге сврхе. Конзервацијско рестаурацијском обрадом гвоздених предмета, поред њихове заштите од физичког пропадања, у музеју се добијају нови предмети за поставке Завичајне археолошке збирке Сврљига.

Други је о суфинансирању пројекта: Антички и византијски новац” из Музејске збирке у Сврљигу

За реализацију штампања књиге – каталога одобрена су средства у износу од 100.000,00 динара (сто хиљада динара).

Овај рад је наставак на изради каталога целокупне нумизматичке збирке Завичајне музејске збирке Сврљиг, и у њему је обрађен антички и средњовековни новац који је циркулисао на простору сврљишке области а који се чува у овој збирци.

Завичајна музејска збира Сврљиг поседује преко 1000 комада старога новца из различитог периода, почев од најстаријих времена до модерне нумизматике. Како се садржај нумизматичке збирке увећавао, јавила се потреба да се ради њене заштите, интерпретације и промоције, део збирке, античке и средњовековне,  систематски обради и представи у јавности. Обрада збирке је урађена по локалитетима и местима наласка, од којих су неки  до сада били непознати стручној јавности, чиме се они и сами публикују. Распрострањеност ових локалитета на широј територији сврљишке области сведочи са своје стране о њеној насељености почев од најдавнијих времена.

Подели са пријатељима