Јавни конкурс за избор директора Центра за туризам, културу и спорт

На основу члана  13. став 4.  Статута Центра за туризам, културу и спорт, Сврљиг број 306/2012 од 10.12.2012. године и Одлуке Управног одбора  број 289/2022 од 28.07.2022. године,  Управни одбор Центра за туризам, културу и спорт

 

расписује

                                     ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА

                          ЦЕНТРА ЗА ТУРИЗАМ, КУЛТУРУ И СПОРТ У СВРЉИГУ

 

Подаци о установи

Центар за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, Сврљиг, матични број: 07211457, ПИБ: 101007358 (у даљем тексту: Установа).

Услови за избор директора

На конкурс за директора Установе могу се јавити кандидати који испуњавају следеће услове:

 • висока стручна спрема друштвеног смера (високо образовање на студијама II степена – дипломске академске студије – мастер; специјалистичке струковне студије или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама;
 • да има најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима у областима којима се Установа бави;
 • да се против кандидата не води истрага и да није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која га чине недостојним за обављање дужности директора;
 • држављанство Републике Србије;
 • општа здравствена способност.

 

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:

1)      познавање пословања организација у области делатности којом се установа бави и управљања њиховим ресурсима;

2)      искуство у управљању средставима, људским и осталим ресурсима;

3)      искуство у иницирању, организацији и реализацији културних и спортских манифестација;

4)     резултате у анимацији и едукацији публике, раду са младима (публиком и ауторима) и проширењу туристичке понуде  културним и уметничким програмима и производима;

 • способност комуникације са јавношћу.

 

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву

 1. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу пребивалишта, потребне податке за контакт (телефон, е-маил) податке о образовању, податке о врсти и дужини радног стажа, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и податке о допунским знањима и способностима.

 

 1. Докази који се прилажу уз пријаву:

 

 • предлог програма рада и развоја Установе за период од четири године;
 • оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
 • потврду или други доказ о радном искуству у управљању организацијама у области којима се Установа бави;
 • биографију кандидата која мора да садржи елементе који доказују искуство у раду из делокруга рада Установе;
 • уверење надлежног органа да се против кандидата не води истрага и уверење надлежног органа да против њега није покренута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности, с тим да уверења не могу бити старија од шест месеци;
 • уверење о држављанству Републике Србије, не старије од шест месеци;
 • извод из матичне књиге рођених;

 

Изборни поступак

Изборни поступак спровешће се увидом у податке из пријаве учесника конкурса, увидом у документа и доказе достављене уз пријаву и усменим разговором са учесницима конкурса који су поднели благовремене и потпуне пријаве и за које је утврђено да испуњавају услове конкурса (у даљем тексту: кандидати) на основу кога ће се процењивати и познавање пословања установа овог типа и поседовање организаторских способности кандидата. Датум усменог разговора са кандидатима биће одређен накнадно, о чему ће кандидати  бити благовремено обавештени (е-маилом, телефоном, телеграмом и др.).

Документа за конкурс се достављају у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа.

Директора Установе именује Скупштина општине Сврљиг на период од четири године на предлог Управног одбора.

Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс Управни одбор неће разматрати.

 

Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“  Националне службе за запошљавање.

Адреса на коју се подносе пријаве

Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе се у затвореној коверти Управном одбору Центра за туризам, културу и спорт, Боре Прице 2, 18360 Сврљиг или лично на истој адреси у периоду од 9 до 15 часова, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора Центра за туризам, културу и спорт“.

Сва обавештења о јавном конкурсу могу се добити путем телефона: 018/821-059.

Подели са пријатељима